FAQ
 1. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia na UR?

System rekrutacyjny będzie aktywny od 15 maja 2017 roku.

Rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów wyższych będzie się odbywać zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rekrutacji, określonymi przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

 

 1. Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne. Od roku akademickiego 2014/2015 również osoby studiujące na dwóch lub więcej kierunkach nie ponoszą opłat za kształcenie.

 

 1. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki jako „nowa matura”?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.

Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku. Dzieli się on na dwie formuły:

– starą formułę, która była praktykowana do 2015 roku i wówczas zdawany był przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

– nową formułę, która obowiązuje od 2015 roku, tu przedmiot dodatkowy zdawany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2017/2018?
 • 140 złotych – w przypadku kierunków, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych;

 • 85 złotych – w przypadku pozostałych kierunków studiów.

W przypadku wyboru większej liczby kierunków studiów lub specjalności (w przypadku kierunku filologia) kwota, którą kandydat zobowiązany jest wnieść na indywidualne konto, stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Jedna opłata obejmuje obie formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) wybrane w ramach kierunku realizowanego w danej jednostce.

Wychowankowie domów dziecka (zgodnie z art. 37 ust. 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Dz.U. z 2016 r. poz. 575 j.t.) są, po okazaniu stosownego zaświadczenia, zwolnieni z wniesienia ww. opłaty.

 

 1. Kiedy i skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Po pojawieniu się informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym: „kandydat zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego”, osoba zakwalifikowana zgłasza się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej celem pobrania skierowania na badania. Po zrealizowaniu badań oraz otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego kandydat przedkłada je, wraz z kompletem dokumentów, w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji.

 

 1. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazane adresy i numery telefonów:

Administratorzy techniczni: e-mail: mbem@ur.edu.pl, tel. (17) 872 11 73

 

 1. Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej?

Odwołanie może złożyć osoba, która otrzymała pisemną, negatywną decyzję administracyjną. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej komisji wydziałowej.

 

 1. W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego?

W zakładce „rekrutacja” (pod adresem: http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/cudzoziemcy)  podane są szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można również zgłosić się do Działu Kształcenia UR, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. e-mail: rkoza@ur.edu.pl, tel. 17 872 11 30.

 

 1. Kiedy (dokonana) opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata i w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?

Będzie ona widoczna po wpłynięciu i zaksięgowaniu na koncie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zazwyczaj czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (oraz w panelu kandydata) wynosi 3 dni robocze.

 

 1. Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?

Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w systemie, jest zobowiązany zgłosić ten fakt właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez przewodniczącego. Przewodniczący komisji zgłasza ten problem administratorowi systemu rekrutacyjnego, który wprowadza status opłaty rekrutacyjnej jako „wpłaty oczekującej”. Kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata, wskazując kierunek/kierunki studiów. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.

Kandydat, będący cudzoziemcem podejmującym studia na zasadach odpłatności, dokonuje opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 1. Na ile kierunków mogę kandydować na UR?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować na studia na UR.

 

13. Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna?

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno lub jedną wpłatę, będącą sumą wszystkich należnych opłat. Indywidualny numer konta jest przypisany do konta każdego kandydata.

 

 1. Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe?

Czy nieprzesłanie zdjęcia wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego?

Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe, jednakże zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty na studia. Nieprzesłanie zdjęcia w żadnym wypadku nie eliminuje z postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność nadsyłania zdjęć decyduje o kolejności drukowania legitymacji studenckich.

 

15.   Jak w formularzu elektronicznym wpisywać wynik z matury ustnej? Czy mają być wpisane procenty czy uzyskane punkty?

Przy wszystkich wynikach z matury ustnej należy wpisywać procenty, wg świadectwa maturalnego.

 

16.  Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?

Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.

 

17. Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić?

Aby zmienić rodzaj matury, należy wykonać następujące czynności:

a) wejść na listę wybranych kierunków, korzystając z przycisku „Dokończ aplikację”,

b) upewnić się, że nie jest się zapisanym na żaden inny kierunek. Należy anulować wszystkie, uprzednio wybrane kierunki;

c) przy żądanym kierunku należy użyć przycisku „Oceny”, po czym należy odnaleźć ekran „Rodzaj matury”;

d) ustawić właściwy rodzaj matury. Wszystkie wprowadzone wcześniej oceny maturalne zostaną usunięte. Operację można porzucić w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na „Wyjdź”.

e) zatwierdzić zmiany poprzez ponowne przejście procesu uzupełniania ocen maturalnych. Proces kończy się kliknięciem na „Zatwierdź dane”. Po tym kroku zmiany zostaną zapisane.

 

18. Czy o przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje kolejność dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym?

Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UR.

 

19. Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Tak, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów przez inną osobę. Konieczne jest do tego pełnomocnictwo, którego wór można znaleźć na stronie głównej systemu rekrutacji, w sekcji „Pliki do pobrania”.

 

20. Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Daty przyjmowania dokumentów od kandydatów różnią się w zależności od wydziału, na którym prowadzony jest wybrany przez kandydata kierunek. Szczegółowe terminy można znaleźć w menu Pomoc -> Harmonogram.

 

21. Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak. Należy wówczas wprowadzić fikcyjny numer świadectwa maturalnego ("0", słownie - zero) oraz fikcyjną datę wydania świadectwa dojrzałości. Nie należy wtedy wprowadzać ocen. Po otrzymaniu wyników maturalnych należy zmienić wprowadzone dane na prawidłowe (wpisać faktyczne oceny).

 

22. Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji widoczne będą w systemie rekrutacji, na koncie kandydata. Data publikacji wyników jest dostępna w harmonogramie rekrutacji (Pomoc -> Harmonogram).

 

23. Dlaczego na koncie kandydata widnieje status rejestracja niekompletna?

Do uzyskania statusu „rejestracja kompletna” potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1) ukończenie procesu zapisu na kierunek (wypełnienie swoich danych, wpisanie ocen itd.)

2) wpłynięcie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Uczelni.

3) zaakceptowanie przez Uczelnię dostarczonego zdjęcia kandydata.