FAQ

 

  1. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na UR?

System rekrutacyjny będzie aktywny od 19 grudnia 2016 roku.

Rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów wyższych odbywać się będzie zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rekrutacji określonymi przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

  1. Czy studia stacjonarne są płatne? 
    Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi. Od roku akademickiego 2014/15 również osoby studiujące dwa lub więcej kierunki studiów nie ponoszą opłat za kształcenie.
  2. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki jako „nowa matura”?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004.
Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od 2005 roku.

4.      Skąd wziąć skierowanie do lekarza Medycyny Pracy?

Skierowanie do lekarza medycyny pracy, ze wskazaniem czynników szkodliwych występujących na danym kierunku studiów, kandydat otrzymuje w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

5.      Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać pod numerami telefonicznymi:

·         17 872 11 73 – inż. Mateusz Bem

·         17 872 12 68 – mgr inż. Szymon Drozd
 

6.      Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej?

Odwołanie może złożyć osoba, która otrzymała pisemną decyzję administracyjną. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

7.      W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego?

W zakładce „rekrutacja” podane są szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców:

http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/cudzoziemcy

W razie pytań lub wątpliwości można również zgłosić się do Działu Kształcenia UR, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji tj. 17 872 11 30 lub e-mail: rkoza@ur.edu.pl

8.      Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata
i w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?

Będzie ona widoczna po wpłynięciu i zaksięgowaniu na konto rekrutacyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego. W związku z tym czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (oraz w panelu kandydata) wynosi zazwyczaj 3 dni robocze.

9.      Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy uiszczać na indywidualne dla każdego kandydata konto. System automatycznie oblicza należność, jaką należy uiścić. Numer konta jest widoczny (i możliwy do wydrukowania - plik jest w formacie PDF) po kliknięciu na link dokonaj opłaty rekrutacyjnej (w panelu kandydata). Zatem nie należy dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki, lecz wyłącznie na konto przypisane kandydatowi.

10.  Na ile kierunków mogę kandydować na UR?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować w UR.

11.  Czy zapisując się na kilka kierunków studiów muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno lub jedną wpłatę będącą sumą wszystkich należnych opłat. Indywidualny numer konta jest przypisany do konta każdego kandydata.

12.  Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe?

Czy nieprzesłanie zdjęcia wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego?
Przesłanie zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest obowiązkowe jednakże, zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty na studia. Nieprzesłanie zdjęcia w żadnym wypadku nie eliminuje
z postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność nadsyłania zdjęć decyduje o kolejności drukowania legitymacji studenckich.

13.  Jak w formularzu elektronicznym wpisywać wynik z matury ustnej? Czy mają być wpisane procenty czy uzyskane punkty?

Przy wszystkich wynikach z matury ustnej należy wpisywać procenty, wg świadectwa maturalnego.

14.  Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania na osobiste konto rejestracyjne?

Proszę skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres email podany przez Pana/Panią w danych osobowych.

15.  Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić?

Aby zmienić rodzaj matury należy wykonać następujące czynności:

a) Wejść na listę wybranych kierunków poprzez przycisk „Dokończ aplikację”.

b) Upewnić się, że nie jest się zapisanym na żaden inny kierunek. Należy wypisać się z wszystkich innych kierunków, jeśli jakieś zostały już wybrane.

c) Przy żądanym kierunku należy użyć przycisku „Oceny”, po czym należy odnaleźć ekran „Rodzaj matury”.

d) Ustawić żądany rodzaj matury. Wszystkie wprowadzone wcześniej oceny maturalne zostaną usunięte. Operację można porzucić poprzez kliknięcie na „Wyjdź”.

e) Zatwierdzić zmiany poprzez ponowne przejście procesu uzupełniania ocen maturalnych. Proces kończy się kliknięciem na „Zatwierdź dane”. Po tym kroku zmiany zostaną zapisane.

16.  Czy w przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne ma znaczenie kolejność dokonania rejestracji?

Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UR.

17.  Czy wymagane dokumenty zobowiązany jestem dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Tak, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów przez inną osobę. Konieczne jest do tego pełnomocnictwo, które można znaleźć na stronie głównej systemu rekrutacji, w sekcji „Informacja dodatkowa”.

18.  Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Daty przyjmowania dokumentów od kandydatów różnią się w zależności od Wydziału, na którym prowadzony jest wybrany przez kandydata kierunek. Szczegółowe terminy można znaleźć w menu Pomoc -> Harmonogram.

19.  Czy mogę już się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i jeszcze nie mam wyników maturalnych?

Tak. Należy wprowadzić fikcyjny numer świadectwa maturalnego ("0", słownie - zero), oraz fikcyjną datę wydania świadectwa dojrzałości. Będzie można się wtedy zapisać. Nie należy wtedy wprowadzać ocen. Po otrzymaniu swojej matury należy zmienić wprowadzone dane na prawidłowe i wpisać oceny.

20.  Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji widoczne będą w systemie rekrutacji, na koncie kandydata.
Data publikacji wyników jest dostępna w harmonogramie rekrutacji (Pomoc -> Harmonogram).

21.  Dlaczego na koncie kandydata widnieje status rejestracja niekompletna?

Do uzyskania statusu „rejestracja kompletna” potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1) ukończenie procesu zapisu na kierunek (wypełnienie swoich danych, wpisanie ocen itd.)

2) wpłynięcie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Uczelni.

3) zaakceptowanie przez Uczelnię dostarczonego zdjęcia kandydata.