Rozpocznij rejestrację
Witamy w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego


UWAGA!

W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie przypominamy, że rekrutacja na Wydział Medyczny (w tym na kierunek lekarski) rozpoczyna się
w dniu 8 czerwca 2015 r.
Jeśli nie są Państwo pewni, kiedy ma się rozpocząć rekrutacja na Państwa wybrany kierunek, to zalecamy sprawdzenie harmonogramu rekrutacji.
Są w nim podane daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne Wydziały.

 


Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia.
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Uniwersytetu Rzeszowskiego i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:
- dowód osobisty,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty),
- dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
- zdjęcie w wersji on-line (JPG, wymiary 232x291 pixeli; rozdzielczość co najmniej 300 dpi; rozmiar do 50kB).

Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.

Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować formularz rekrutacyjny w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.

Kandydat na studia wyższe składa komplet następujących dokumentów:

  1. ankietę osobową (wydrukowaną z systemu rekrutacyjnego);
  2. poświadczoną przez UR kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku kandydata na studia II stopnia również poświadczoną przez UR kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu;
  3. poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem);
  4. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1 w wersji elektronicznej;
  5. oświadczenie kandydata/studenta na studia stacjonarne (do pobrania w systemie rekrutacyjnym lub w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują ustalone przez dziekana wydziału czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
  7. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
  8. inne, określone w części szczegółowej uchwały rekrutacyjnej (np. indeks lub wypis z indeksu, prace plastyczne itp.).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

Dokumenty do pobrania:


Regulamin Rejestracji

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE
Aplikacja wspiera przeglądarki: Firefox w wersji 4 i wyższe oraz Internet Explorer w wersji 9 i wyższe.