Rozpocznij rejestrację
Witamy w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego


UWAGA!

W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie przypominamy, że rekrutacja na Wydział Medyczny (w tym na kierunek lekarski) rozpoczyna się
w dniu 8 czerwca 2015 r.
Jeśli nie są Państwo pewni, kiedy ma się rozpocząć rekrutacja na Państwa wybrany kierunek, to zalecamy sprawdzenie harmonogramu rekrutacji.
Są w nim podane daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne Wydziały.

 


Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia.
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Uniwersytetu Rzeszowskiego i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:
- dowód osobisty,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty),
- dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
- zdjęcie w wersji on-line (JPG, wymiary 232x291 pixeli; rozdzielczość co najmniej 300 dpi; rozmiar do 50kB).

Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.

Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować formularz rekrutacyjny w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.

Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

  1. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym;
  2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku kandydata na studia II stopnia również poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu;
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców;
  4. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  5. Oświadczenie kandydata/studenta* na studia stacjonarne.
  6. Inne, określone w części szczegółowej np. indeks lub wypis z indeksu, prace plastyczne;
  7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez rektora. Dowód wpłaty generuje się podczas rejestracji w systemie rekrutacji.
  8. Kandydat na kierunki na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia przedkłada zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Kandydat  otrzymuje skierowanie na badania lekarskie z jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej kształcenie.
    Kandydat, który otrzyma zaświadczenie stwierdzające zaistnienie przeciwwskazania do podjęcia studiów, nie może ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

 

Informacja dodatkowa

Istnieje możliwość składania wymaganych dokumentów przez pełnomocnika wyznaczonego przez kandydata. Wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.


Regulamin Rejestracji

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE
Aplikacja wspiera przeglądarki: Firefox w wersji 4 i wyższe oraz Internet Explorer w wersji 9 i wyższe.