Serwis Rekrutacyjny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rekrutacja na studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
Rok akademicki 2018/2019


UWAGA!

Status rejestracja kompletna.

1. Do uzyskania statusu rejestracja kompletna jest konieczna akceptacja zdjęcia przez pracowników UR.

 1. Jeśli zdjęcie jest niezaakceptowane, ale są wpisane oceny i zaksięgowana opłata rekrutacyjna, to rekrutacja będzie przebiegać dalej pomimo statusu rejestracja niekompletna
 2. Ilość uzyskanych punktów i pozycja w rankingu ukażą się w dniu publikacji wyników, zgodnie z harmonogramem. Do tego czasu na koncie kandydata liczba uzyskanych punktów będzie wynosić 0 (słownie: zero), a pozycja w rankingu nie będzie widoczna. 
 3. Numer rachunku bankowego jest widoczny dopiero po zarejestrowaniu się na ścieżkę.

Status rejestracja niekompletna

2. Status "rejestracja niekompletna" oznacza, że nie został spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • zapis na kierunek z podaniem wszystkich niezbędnych danych, w tym ocen ze świadectwa maturalnego
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  • akceptacja dostarczonego zdjęcia przez pracowników Uniwersytetu

Nie mam jeszcze świadectwa maturalnego.

3. W związku z licznymi pytaniami informujemy - jeśli nie macie Państwo jeszcze w swoim posiadaniu świadectwa maturalnego, to przy zapisie na wybrany przez Państwa kierunek należy w polu numeru świadectw dojrzałości wpisać cyfrę "0" (czyli zero). Data wydania powinna zostać ustawiona na (najpóźniej) datę bieżącą. Takie działania pozwolą na ukończenie procesu rekrutacji, jednak bez możliwości wpisania ocen.
Po uzyskaniu wyników matur należy niezwłocznie uzupełnić prawidłowy numer świadectwa maturalnego, jego datę wydania oraz oceny uzyskane na egzaminie maturalnym. 


Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:

4. Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia.
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Uniwersytetu Rzeszowskiego i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne/dojrzałości (nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
 • zdjęcie w wersji on-line (JPG, wymiary 400x500 pixeli; rozmiar do 2 MB).

5. Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.
Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować formularz rekrutacyjny w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.


Kandydat na studia wyższe składa komplet następujących dokumentów:

 

 1.      Kandydat na studia wyższe, zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez dziekana, komplet następujących dokumentów:

            1)      podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);

            2)      poświadczoną przez UR kopię:

                        a)      świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite
studia magisterskie
,

                       b)      dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia (w przypadku cudzoziemców wymagane jest także złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. a), 

            3)      poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego;

            4)      2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

            5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

            6)      inne dokumenty, określone w części szczegółowej uchwały nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w  sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019
 
z późn. zm.;

            7)      oryginał pełnomocnictwa, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.

2.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

 3.      W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedstawia dokumenty w oryginale z wyłączeniem dowodu osobistego, który przedstawia w formie kserokopii potwierdzonej notarialnie.


Dokumenty do pobrania:


Regulamin Rejestracji

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE
Aplikacja wspiera przeglądarki: Firefox w wersji 4 i wyższe oraz Internet Explorer w wersji 9 i wyższe.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski,
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

tel. + 48 17 872 10 00
tel/fax: + 48 17 872 12 65
e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim
jest Krystian Antochów,
Email: antochow@ur.edu.pl

 

Rozpocznij rejestrację