Serwis Rekrutacyjny Uniwersytetu Rzeszowskiego

13/05/2019 - Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademicki 2019/2020


W tym roku Uniwersytet Rzeszowski świętuje #18URodziny. Dołącz do nas i świętuj z nami wejście w dorosłość. Wybierz jeden z #dobrykierunek - #choosefutURe


UWAGA!

Status rejestracja kompletna.

1. Do uzyskania statusu rejestracja kompletna jest konieczna akceptacja zdjęcia przez pracowników UR.

 1. Jeśli zdjęcie jest niezaakceptowane, ale są wpisane oceny i zaksięgowana opłata rekrutacyjna, to rekrutacja będzie przebiegać dalej pomimo statusu rejestracja niekompletna
 2. Ilość uzyskanych punktów i pozycja w rankingu ukażą się w dniu publikacji wyników, zgodnie z harmonogramem. Do tego czasu na koncie kandydata liczba uzyskanych punktów będzie wynosić 0 (słownie: zero), a pozycja w rankingu nie będzie widoczna. 
 3. Numer rachunku bankowego jest widoczny dopiero po zarejestrowaniu się na ścieżkę.

Status rejestracja niekompletna

2. Status "rejestracja niekompletna" oznacza, że nie został spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • zapis na kierunek z podaniem wszystkich niezbędnych danych, w tym ocen ze świadectwa maturalnego
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  • akceptacja dostarczonego zdjęcia przez pracowników Uniwersytetu

Nie mam jeszcze świadectwa maturalnego.

3. W związku z licznymi pytaniami informujemy - jeśli nie macie Państwo jeszcze w swoim posiadaniu świadectwa maturalnego, to przy zapisie na wybrany przez Państwa kierunek należy w polu numeru świadectw dojrzałości wpisać cyfrę "0" (czyli zero). Data wydania powinna zostać ustawiona na (najpóźniej) datę bieżącą. Takie działania pozwolą na ukończenie procesu rekrutacji, jednak bez możliwości wpisania ocen.
Po uzyskaniu wyników matur należy niezwłocznie uzupełnić prawidłowy numer świadectwa maturalnego, jego datę wydania oraz oceny uzyskane na egzaminie maturalnym. 


Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:

4. Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia.
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Uniwersytetu Rzeszowskiego i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne/dojrzałości (nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
 • zdjęcie w wersji on-line (JPG, wymiary 400x500 pixeli; rozmiar do 2 MB).

5. Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.
Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować formularz rekrutacyjny w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.


Kandydat na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, komplet następujących dokumentów:

            1)      podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);

            2)      poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:

                        a)      jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie,

                        b)      dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia

            3)      2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

       4)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

            5)      oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

       6)     tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;

            7)      dokument potwierdzający znajomość języka obcego określony w załączniku nr 1 (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);

            8)      inne dokumenty określone w części szczegółowej uchwały rekrutacyjnej lub w odrębnych przepisach.

2.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, będzie równoznaczne z oświadczeniem kandydata o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.

 3.      W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedstawia dokumenty, o których mowa powyżel w oryginale.


Kandydat cudzoziemiec na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, dokumenty określone powyżej oraz dodatkowo następujące dokumenty:

            1)      w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia:

                        a)      dyplom, który na podstawie przepisów ustawy PSWiN potwierdza wykształcenie na odpowiednim poziomie studiów lub został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi,

                     b)      w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji – zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce,

                     c)      kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument,

                        d)      dokument, o którym mowa w ust. 18 pkt 2 lit. a;

            2)      potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu);

       3)    dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), tj.:

                  a)      zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

                        b)      certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie biegłości językowej ustalonej przez Rektora, lub

                c)      świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub

                        d)      zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR.

2.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa powyżej, będzie równoznaczne z oświadczeniem kandydata o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.

 3.      W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedstawia dokumenty, o których mowa powyżel w oryginale.


Dokumenty do pobrania:


Regulamin Rejestracji
Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad, przyjętych przez Uniwersytet Rzeszowski:

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora. Inspektorem Ochrony Danych na Uniwersytecie Rzeszowskim jest mgr Krystian Antochów, adres e-mail: iod@ur.edu.pl., tel. +48 17 872 34 39 i +48 17 872 36 46. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668), w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); Dane osobowe kandydata przechowywane będą w uczelnianym systemie rekrutacyjnym przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, określony harmonogramem rekrutacji oraz:
– w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji;
– w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – przez okres niezbędny do realizacji studiów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej cofnięcie, jest równoznaczne z rezygnacją kandydata na studia wyższe z udziału w procesie rekrutacji;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją na studia wyższe.


Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE Aplikacja wspiera przeglądarki: Firefox w wersji 4 i wyższe oraz Internet Explorer w wersji 9 i wyższe.


 

Rozpocznij rejestrację