Serwis Rekrutacyjny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rekrutacja Letnia 2016/2017r.!


UWAGA!
Przypomnienie: do uzyskania statusu rejestracja kompletna jest konieczna akceptacja zdjęcia przez pracowników UR.

 1. Jeśli zdjęcie jest niezaakceptowane, ale są wpisane oceny i zaksięgowana opłata rekrutacyjna, to rekrutacja będzie przebiegać dalej pomimo statusu rejestracja niekompletna
 2. Ilość uzyskanych punktów i pozycja w rankingu ukażą się w dniu publikacji wyników, zgodnie z harmonogramem. Do tego czasu na koncie kandydata liczba uzyskanych punktów będzie wynosić 0 (słownie: zero), a pozycja w rankingu nie będzie widoczna. 
 3. Numer rachunku bankowego jest widoczny dopiero po zarejestrowaniu się na ścieżkę.

 

W razie problemów z rejestracją w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, prosimy o przekazanie uwag na adres e mail do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
KLIKNIJ TUTAJ W CELU ZOBACZENIA DANYCH KONTAKTOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNEJ


 1. W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie przypominamy, że jeśli nie macie Państwo jeszcze w swoim posiadaniu świadectwa dojrzałości, to przy zapisie na wybrany przez Państwa kierunek należy w polu numeru świadectw dojrzałości wpisać cyfrę "0" (czyli zero). Data wydania powinna zostać ustawiona na (najpóźniej) datę bieżącą. Takie działania pozwolą na ukończenie procesu rekrutacji, jednak bez możliwości wpisania ocen.

  Po uzyskaniu wyników matur należy niezwłocznie uzupełnić prawidłowy numer dyplomu (świadectwa dojrzałości), jego datę wydania oraz oceny uzyskane na egzaminie maturalnym.
 2. Status "rejestracja niekompletna" oznacza, że nie został spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • zapis na kierunek z podaniem wszystkich niezbędnych danych, w tym ocen ze świadectwa maturalnego
  • dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  • akceptacja dostarczonego zdjęcia przez pracowników Uniwersytetu
  Status  "rejestracja niekompletna może być w takim przypadku widoczny przy wybranym kierunku. Jeśli warunek pierwszy i drugi zostały spełnione, to rekrutacja będzie przebiegać dalej pomimo braku akceptacji zdjęcia. Brak akceptacji zdjęcia nie ma wpływu na dopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 

Jeśli nie są Państwo pewni, kiedy ma się rozpocząć lub zakończyć rekrutacja na Państwa wybrany kierunek, to zalecamy sprawdzenie harmonogramu rekrutacji.
Są w nim podane daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne Wydziały.

 


Serwis służy do zbierania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia.
Informacje podane przez kandydata będą zapisane w bazie danych Uniwersytetu Rzeszowskiego i posłużą do wydrukowania podania o przyjęcie na studia.

Do wypełnienia formularza prosimy przygotować:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
 • zdjęcie w wersji on-line (JPG, wymiary 400x500 pixeli; rozmiar do 2 MB).

Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na polskie znaki, małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Wpisane dane powinny być takie same, jakie widnieją na świadectwie, dyplomie czy w dowodzie osobistym.

Po dokonaniu rejestracji w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego można ponownie zalogować się i dokończyć proces aplikacji na studia oraz wydrukować formularz rekrutacyjny w celu złożenia aplikacji na wybraną ścieżkę kształcenia.

Kandydat na studia wyższe składa komplet następujących dokumentów:

 1. ankietę osobową (wydrukowaną z systemu rekrutacyjnego z sekcji "Załączniki" przy wybranym kierunku - numer 1, pod nazwą "Podanie o przyjęcie na studia");
 2. poświadczoną przez UR kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku kandydata na studia II stopnia również poświadczoną przez UR kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu;
 3. poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem);
 4. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1 w wersji elektronicznej;
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują ustalone przez dziekana wydziału czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
 6. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 7. inne, określone w części szczegółowej uchwały rekrutacyjnej (np. indeks lub wypis z indeksu, prace plastyczne itp.).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

Dokumenty do pobrania:


Regulamin Rejestracji

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetworzenie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu wybranej ścieżki kształcenia oraz do realizacji obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE
Aplikacja wspiera przeglądarki: Firefox w wersji 4 i wyższe oraz Internet Explorer w wersji 9 i wyższe.

Rozpocznij rejestrację