Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/2019  – II TURA

Lp.

Wydział

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym

Ostatni dzień rejestracji
w systemie oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

Terminy egzaminów wstępnych

Wyniki kwalifikacji na rekrutacyjnym koncie kandydata

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

21 lipca

 

18 września

-

   

         19 września

 

 

19-21 września

 

22 września

(w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć ogłaszany będzie kolejny termin rekrutacji)

od 21 września

(kierunki,  na których pozostały jeszcze wolne miejsca)

25-28 września

Przyjmowanie dokumentów, wydawanie decyzji: w drugim naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się
w systemie rekrutacyjnym i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej, składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

2.

 

Wydział Ekonomii

 

          1 sierpnia

18 września

-

21 września

 

       21-27 września

 

     28 września

3.

Wydział Filologiczny

3 września

16 września

20 września 2018

godz. 11:00, sala 10,11

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia;

dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna;

filologia angielska I stopnia - egzamin dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (część pisemna
i ustna w tym samym dniu) oraz kandydatów, którzy w ramach „nowej matury” nie zdawali egzaminu z języka angielskiego;

filologa germańska I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe, sprawdzająca opanowanie języka niemieckiego;

filologa germańska II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla absolwentów innych kierunków niż filologia germańska, dotycząca tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzająca kompetencje kandydata do podjęcia w/w studiów;

filologia rosyjska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;

filologia rosyjska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia rosyjska;

filologia polska I stopnia  - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;

filologia polska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia polska;

polonistyka stosowana I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym
w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 

 

I termin: 21 września

godz. 19.00

 

 

 

I termin: 24-25 września

 

28 września

II termin: 25 września

godz. 16.00

 

 

 

II termin: 26-27 września

 

 

4.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

20 sierpnia

studia I stopnia

14 września

 

-

18 września

19, 20 września

26 września

21 września

24 września

studia II stopnia

14 września

17 września, godz.10.00

18 września

19, 20 września

21 września

24 września

5.

 

Wydział Medyczny

 

 

30 sierpnia

 

14 września

 

17 września, godz. 9.00

ul. Rejtana16 c bud. A1

pisemny egzamin testowy dla kandydatów ze „starą maturą” lub posiadających maturę zagraniczną (wszystkie kierunki)

17 września, 9.00-18.00

ul. Warzywna 1A

rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek lekarski w języku angielskim

18 września

godz. 14.00

I termin:

19-21 września

II termin:

24-26 września

28 września

6.

Wydział Muzyki

1 sierpnia

13 września

18 września:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia,
instrumentalistyka I stopnia

19 września:

jazz i muzyka rozrywkowa I i II stopnia

 

20 września

 

 

21 września

 

24 września

7.

 

Wydział Pedagogiczny

 

1 sierpnia

18 września

-

I termin:

20 września

II termin:

24 września

I termin:

21 i 24 września

II termin:

25-26 września

28 września

8.

Wydział Prawa i Administracji

3 września

14 września

17 września, godz. 9:00 pok. 220

rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek
administracja II stopnia, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów
z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych

I termin:

18.09.2018

II termin:

           20.09.2018

I termin:

        19-20 września

II termin:

21 i 24 września

25 września

 

9.

Wydział Socjologiczno-Historyczny

bezpieczeństwo wewnętrzne-studia
I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

30 lipca
 

 

14 września

 


-
 

18 września

18-20 września

25 września

archeologia-studia I i II stopnia stacjonarne

filozofia-studia I i II stopnia stacjonarne

historia-studia I i II stopnia stacjonarne

komunikacja międzykulturowa- studia
I stopnia stacjonarne

kulturoznawstwo-studia I i II stopnia stacjonarne

muzeologia-studia I i II stopnia stacjonarne

politologia-studia I i II stopnia stacjonarne
i niestacjonarne

praca socjalna- studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

socjologia-studia I i II stopnia stacjonarne
i niestacjonarne

turystyka historyczna i kulturowa - studia
I i II stopnia stacjonarne                                           

30 lipca


 

 

24 września

-

Przyjmowanie kandydatów za kolejnością składania dokumentów od
27 sierpnia do 25 września

-

25 września

10.

Wydział Sztuki

20 sierpnia

7 września

12.09.2018, od godz.9.00-18.00

sztuki wizualne I stopnia (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

13.09.2018, od godz. 9.00-13.00

sztuki wizualne I stopnia (zadanie kompozycyjno-projektowe)

sztuki wizualne II stopnia (rozmowa kwalifikacyjna i przegląd teczek)

13.07.2018, od godz. 10.00

grafika (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

21 września

24-26 września

28 września

11.

Wydział Wychowania Fizycznego

27 sierpnia

 20 września

-

21 września

 24-25 września

28 września

12.

Wydział Biotechnologii

1 września

13 września

-

14 września

17-20 września

21 września

(przyjmowanie odwołań:

24-27 września)