Widok służy do wyszukiwania i prezentowania danych związanych, ze ścieżkami kształcenia. Użyj poniższego filtru, chcąc wyszukać interesującą Cię ścieżkę, bądź odszukaj ją bezpośrednio na prezentowanym poniżej drzewie ścieżek.
Kierunek
Rodzaj
Tryb
Opis wybranych ścieżek kształcenia:
Mechatronika II stopnia niestacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 15.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 45
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne magisterskie dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku mechatronika oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.
 2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.
 3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry                    5 pkt.

plus dobry                        4,5 pkt.

dobry                                 4 pkt.

plus dostateczny              3,5 pkt.

dostateczny                      3 pkt.

 1. Na studia przyjmowani są kandydaci którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi w efektach kształcenia dla kierunku mechatronika.
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 15.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 79
Opis

Kierunek: Inżynieria produkcji

Poziom- II stopnia (po studiach inżynierskich)

Forma– studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Profil– praktyczny

 

Kryterium kwalifikacyjne

dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor'sdegree, tytuł zawodowy inżyniera

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach  pierwszego stopnia na kierunku

Uwagi

 jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu ukończenia inżynierskich studiów I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Inżynieria materiałowa. Dla absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z przewidzianego zakresu inżynierskich studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria produkcji, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty           

 

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

 

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

 

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

 

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

 

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

 

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

 

 

Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 28.02.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Kwalifikacja zostanie dokonana na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów do liczby punktów za dyplom inżynierski.
 2. Obliczenia średniej ze studiów dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i przedmiotów bez egzaminu kończących się zaliczeniem z oceną.
 3. Dokumenty mogą składać osoby posiadające stopień inżyniera na kierunku Architektura krajobrazu. lub osoby posiadające stopień inżyniera lub licencjata pokrewnych kierunków, pod warunkiem, że w trakcie studiów zrealizowały co najmniej 60% wymiaru godzin z przedmiotów podstawowych i kierunkowych ujętych
  w programie kierunku Architektura krajobrazu.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę uzyskaną na dyplomie inżynierskim:

bardzo dobry – 15 pkt

dobry plus –     10 pkt

dobry –             7 pkt

dostateczny plus – 5 pkt

dostateczny – 3 pkt

 

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

Rolnictwo II stopnia niestacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 28.02.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 90
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje co najmniej I stopniauzyskane na kierunku Rolnictwo lub kierunku pokrewnym z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
 2. Kandydat na studia II musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym:
  • posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień rolnictwa, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
  • mieć ogólną wiedzę na temat biosfery i zachodzących w niej procesów, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska
  • posługiwać się podstawowymi technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w rolnictwie
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2.
 3. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów oraz wyniku ukończenia tych studiów.
 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej z studiów I stopnia (lub 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie inżynierskim:
   

bardzo dobry– 5 pkt

dobry plus – 4,5 pkt

dobry – 4 pkt

dostateczny plus – 3,5 pkt

dostateczny – 3 pkt

 

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 15.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 50
Opis

Studia stacjonarne II stopnia – 1,5 roczne studia magisterskie dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich.

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunkach: inżynieria materiałowa, oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.
 2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.
 3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry                    5 pkt.

plus dobry                         4,5 pkt.

dobry                                 4 pkt.

plus dostateczny              3,5 pkt.

dostateczny                      3 pkt.

 1. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi w efektach kształcenia dla kierunku inżynieria materiałowa.
Fizyka II stopnia - p. ogólnoakademicki, po inż. stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 15.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 15
Opis "
Informatyka II stopnia niestacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 15.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 30
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne studia magisterskie dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku informatyka oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.
 2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.
 3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry                    5 pkt.

plus dobry                         4,5 pkt.

dobry                                 4 pkt.

plus dostateczny              3,5 pkt.

dostateczny                      3 pkt.

 1. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi w efektach kształcenia dla kierunku informatyka.
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 28.02.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 120
Opis

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Poziom: II stopnia

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych i/lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Architektura krajobrazu II stopnia niestacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 28.02.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 70
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Kwalifikacja zostanie dokonana na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów do liczby punktów za dyplom inżynierski.
 2. Obliczenia średniej ze studiów dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i przedmiotów bez egzaminu kończących się zaliczeniem z oceną.
 3. Dokumenty mogą składać osoby posiadające stopień inżyniera na kierunku Architektura krajobrazu. lub osoby posiadające stopień inżyniera lub licencjata pokrewnych kierunków, pod warunkiem, że w trakcie studiów zrealizowały co najmniej 60% wymiaru godzin z przedmiotów podstawowych i kierunkowych ujętych
  w programie kierunku Architektura krajobrazu.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę uzyskaną na dyplomie inżynierskim:

bardzo dobry – 15 pkt

dobry plus –     10 pkt

dobry –             7 pkt

dostateczny plus – 5 pkt

dostateczny – 3 pkt

 

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

Biotechnologia II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 21.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Poziom - studia II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

Podstawą kwalifikacji dla kandydata jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) na kierunku biotechnologia lub realizacja w trakcie studiów treści programowych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, z zakresu nauk medycznych, chemicznych, rolniczych, zootechniki o specjalności biotechnologia oraz inne formy kształcenia, takie jak: makrokierunki, kierunki interdyscyplinarne związane z biotechnologią (bioinformatyka, nanobiotechnologia), czy też kształcących się w trybie indywidualnego toku studiów, realizujących przedmioty typowe dla kierunku biotechnologia.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem studiów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej i/lub egzaminu praktycznego sprawdzającego kompetencje kandydata do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz dotyczącej aktualnych zagadnień biotechnologii.

Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia powinien posiadać kompetencje w zakresie biologii eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych), w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii(rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej), w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii(ilościowy opis podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii).

Informatyka II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 15.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 70
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne studia magisterskie dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku informatyka oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.
 2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.
 3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry                    5 pkt.

plus dobry                         4,5 pkt.

dobry                                 4 pkt.

plus dostateczny              3,5 pkt.

dostateczny                      3 pkt.

 1. Na studia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi w efektach kształcenia dla kierunku informatyka.
Mechatronika II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 15.02.2017
Tura: 1
Limit miejsc: 60
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 1,5 roczne magisterskie dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku mechatronika oraz innych kierunków, których ukończenie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności określone przez efekty kształcenia dla tego kierunku.
 2. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na drodze konkursu dyplomów.
 3. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

dyplom z wyróżnieniem 6 pkt.

bardzo dobry                    5 pkt.

plus dobry                        4,5 pkt.

dobry                                 4 pkt.

plus dostateczny              3,5 pkt.

dostateczny                      3 pkt.

 1. Na studia przyjmowani są kandydaci którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych kierunków, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą i umiejętnościami określonymi w efektach kształcenia dla kierunku mechatronika.
Rolnictwo II stopnia stacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 28.02.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 25
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje co najmniej I stopniauzyskane na kierunku Rolnictwo lub kierunku pokrewnym z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
 2. Kandydat na studia II musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym:
  • posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień rolnictwa, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
  • mieć ogólną wiedzę na temat biosfery i zachodzących w niej procesów, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska
  • posługiwać się podstawowymi technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w rolnictwie
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2.
 3. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów oraz wyniku ukończenia tych studiów.
 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej z studiów I stopnia (lub 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie inżynierskim:
   

bardzo dobry– 5 pkt

dobry plus – 4,5 pkt

dobry – 4 pkt

dostateczny plus – 3,5 pkt

dostateczny – 3 pkt

 

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.

 

Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia niestacjonarne (1,5-l)
Data rozpoczęcia: 18.12.2016
Data zakończenia: 28.02.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 100
Opis

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać co najmniej kwalifikacje I stopniauzyskane na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka lub kierunku pokrewnym z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
 2. Kandydat na studia II stopnia musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym:
  • posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk technologicznych, żywieniowych, technicznych

i ekonomicznych oraz z chemii,

 • posługuje się podstawowymi technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w technologii żywności
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2.
 1. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
  I stopnia (lub studiów 5-letnich) oraz wyniku ukończenia tych studiów.
 2. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów I stopnia (lub studiów 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie I stopnia:

bardzo dobry         – 5 pkt

dobry plus              – 4,5 pkt

dobry                       – 4 pkt

dostateczny plus   – 3,5 pkt

dostateczny            – 3 pkt

 

 

Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30.