Widok służy do wyszukiwania i prezentowania danych związanych, ze ścieżkami kształcenia. Użyj poniższego filtru, chcąc wyszukać interesującą Cię ścieżkę, bądź odszukaj ją bezpośrednio na prezentowanym poniżej drzewie ścieżek.
Kierunek
Rodzaj
Tryb
Opis wybranych ścieżek kształcenia:
Fizyka II stopnia - profil ogólnoakademicki stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: Fizyka

Poziom: II stopnia (po licencjacie)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Absolwentów kierunków studiów innych niż Fizyka obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunku studiów Fizyka - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,

dla absolwentów innych kierunków studiów niż Fizyka - wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 z zakresu studiów I stopnia na kierunku Fizyka, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I stopnia

Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty:

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

Pedagogika II stopnia - profil ogólnoakademicki niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 17.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 250
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 24
Opis

Kierunek: TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

Poziom - I stopnia

Studia stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Pedagogika II stopnia - profil praktyczny stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 17.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 80
Filozofia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Kierunek: Filozofia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

Podstawą przyjęcia będzie uzyskanie dyplomu licencjata i złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku większej ilości kandydatów przewyższającej limit miejsc dla absolwentów innych kierunków studiów, warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:                              

Ocena bardzo dobry

50 pkt.

Ocena dobry

40 pkt.

Ocena dostateczna

30 pkt.

Średnia arytmetyczna:

5,0

5 pkt.

4,5-4,0

4 pkt.

3,5-3,0

3 pkt.

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia,
II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Kolejność rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji.

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia  określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Muzeologia I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Kierunek: MUZEOLOGIA

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - praktyczny            

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, według kolejności, do wyczerpania limitu miejsc.

Kryterium kwalifikacyjne

Złożenie kompletu dokumentów

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samąliczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznej rejestracji

 

 

 

Dietetyka II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Praca socjalna II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 90
Opis

Kierunek: Praca socjalna

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kierunek: Praca socjalna

Poziom: II stopnia
Forma: stacjonarne i niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki

 

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Socjologia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 39
Opis

Kierunek: SOCJOLOGIA

Poziom – II stopnia

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Fizjoterapia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 140
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 22
Opis

Kierunek: KULTUROZNAWSTWO

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

 1. Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Instytut Historii zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy liczby 30 zgłoszeń.

 

Politologia I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 24
Opis

Kierunek: POLITOLOGIA

Poziom - I stopnia

Studia - stacjonarne/niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 50
Mechatronika I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 45
Opis

Kierunek: Mechatronika

Poziom: I stopnia (inżynierskie)

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
 w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

INFORMATYKA

0,2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Socjologia II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 90
Opis

Kierunek: SOCJOLOGIA

Poziom – II stopnia

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Historia I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: HISTORIA

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki

 

 1. Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Instytut Historii zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy liczby 30 zgłoszeń.

 

Politologia II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 50
Opis

Kierunek: POLITOLOGIA

Poziom -II stopnia

Studia - stacjonarne / niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego, z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 16.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis
Praca socjalna I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 90
Opis

Kierunek: PRACA SOCJALNA

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Historia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 35
Opis

Kierunek: HISTORIA

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki

 

 1. O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Moduł pedagogiczny dający uprawnienia do nauczania Historii i WoS w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wybrać mogą jedynie kandydaci, którzy posiadają uprawnienia nauczycielskie zdobyte w toku studiów I stopnia.
 2. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie 1 nabór odbywać się będzie według kolejności złożonych kompletów dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Instytut Historii zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy liczby 30 zgłoszeń.

 

Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 23
Opis

Kierunek: KULTUROZNAWSTWO

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki

 

 1. O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.
 2. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie I nabór odbywać się będzie według kolejności złożonych kompletów dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Instytut Historii zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów niestacjonarnych w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy liczby 30 zgłoszeń.

 

Pedagogika I stopnia - profil ogólnoakademicki niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 17.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 200
Pedagogika II stopnia - profil ogólnoakademicki stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 17.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 150
Socjologia I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 90
Opis

Kierunek: SOCJOLOGIA

Poziom – I stopnia

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

 

Grafika jednolite mgr stacjonarne (5-l)
Data rozpoczęcia: 16.08.2017
Data zakończenia: 08.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Opis

Kierunek: GRAFIKA

Poziom - jednolite magisterskie

Studia - stacjonarne/niestacjonarne 

Profil - ogólnoakademicki

 

Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność do wybranego kierunku studiów:

 • rysunek (studium postaci)
 • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
 • zadanie kompozycyjno-projektowe

Z egzaminu praktycznego można uzyskać następującą ilość punktów :

a. rysunek                                     0 – 15 pkt.

b. malarstwo lub rzeźba               0 – 15 pkt.

c. kompozycja na zadany temat  0-15 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Matematyka II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Opis

Kierunek: Matematyka

Poziom: II stopnia (po licencjacie)

Forma: stacjonarne i  niestacjonarne

Profil: ogólno akademicki

 

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Absolwentów kierunków innych niż Matematyka obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunku Matematyka - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree ,

dla absolwentów innych kierunków niż Matematyka - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Matematyka, sprawdzającej  kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń
 z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach  pierwszego stopnia na  kierunku matematyka

Uwagi

 Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty           

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Nasi partnerzy

Politologia I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 50
Opis

Kierunek: POLITOLOGIA

Poziom - I stopnia

Studia - stacjonarne/niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc:
Opis
Socjologia I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Kierunek: SOCJOLOGIA

Poziom – I stopnia

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia jest wstęp wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

 

Archeologia I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Kierunek: ARCHEOLOGIA

Poziom - I stopnia                   

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, według kolejności, do wyczerpania limitu miejsc.

 

Archeologia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Kierunek: ARCHEOLOGIA

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, według kolejności, do wyczerpania limitu miejsc.

Matematyka II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: Matematyka

Poziom: II stopnia (po licencjacie)

Forma: stacjonarne i  niestacjonarne

Profil: ogólno akademicki

 

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Absolwentów kierunków innych niż Matematyka obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunku Matematyka - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree ,

dla absolwentów innych kierunków niż Matematyka - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Matematyka, sprawdzającej  kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń
 z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach  pierwszego stopnia na  kierunku matematyka

Uwagi

 Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty           

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Nasi partnerzy

Sztuki wizualne I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 16.08.2017
Data zakończenia: 08.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: SZTUKI WIZUALNE

Poziom - I stopnia

Studia - stacjonarne/niestacjonarne 

Profil - ogólnoakademicki

 

Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność  do wybranego kierunku studiów:

 • rysunek (studium postaci)
 • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
 • zadanie kompozycyjno-projektowe

Z egzaminu praktycznego można uzyskać następującą ilość punktów :

a. rysunek                                     0 – 15 pkt.

b. malarstwo lub rzeźba               0 – 15 pkt.

c. kompozycja na zadany temat   0-15 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Rolnictwo I stopnia niestacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka
z astronomią lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Biologia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Biologia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku  Biologia.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Średnia arytmetyczna:

5,0

50 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Biologia lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych i/lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

 

 

Biologia II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 50
Opis

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Biologia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku  Biologia.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Średnia arytmetyczna:

5,0

50 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Biologia lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych i/lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

 

 

Ochrona środowiska II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Opis

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Średnia arytmetyczna:

5,0

50 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

                                                                          

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych i/lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

 

 

Filozofia I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Kierunek: Filozofia

Poziom: I stopnia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kierunek: Filozofia

Poziom: II stopnia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego z dowolnego obszaru nauk. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Nasi partnerzy

Politologia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 23.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: POLITOLOGIA

Poziom -II stopnia

Studia - stacjonarne / niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub równoważnego, z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Opis

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Średnia arytmetyczna:

5,0

50 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

                                                                          

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska lub kierunku pokrewnego z obszarów nauk przyrodniczych i/lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

 

 

Fizjoterapia II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 120
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia niestacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 100
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią, matematyka lub biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią, matematyka lub biologia

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Matematyka I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Opis

 

Kierunek: Matematyka

Poziom: I stopnia (licencjackie)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA  część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1,0

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY  część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu  dojrzałości

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Biologia I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 70
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka
z astronomią, geografia lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Muzeologia II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 29.07.2017
Data zakończenia: 16.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Kierunek: MUZEOLOGIA

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - praktyczny

Kryterium kwalifikacyjne

Złożenie kompletu dokumentów

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samąliczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnej wiedzy:

- humanistycznej

- historii sztuki

- archeologii

- historii Polski i historii powszechnej

- etnografii

Uwagi dodatkowe

Przyjmowane będą osoby, które na rozmowie kwalifikacyjnej uzyskały powyżej 31 punktów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:                                                   

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

31 pkt.

 

Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Kierunek: Systemy diagnostyczne w medycynie

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 FIZYKA

 BIOLOGIA

 egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,3

0,3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu  maturalnego na poziomie podstawowym  lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

FIZYKA

BIOLOGIA

0,3

0,3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Położnictwo II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 50
Informatyka I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 90
Opis

Kierunek: Informatyka

Poziom: I stopnia (inżynierskie)

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,7

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

0,7

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

INFORMATYKA

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi:

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka
z astronomią lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis
Pedagogika II stopnia - profil praktyczny niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 17.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 300
Ekonomia II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 180
Opis


Kierunek: Ekonomia

Poziom- II stopnia

Forma - studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci posiadający dyplom licencjata, magistra lub równorzędny, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia

Kryterium kwalifikacyjne

Podstawą kwalifikacji będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w realizowanym toku studiów, która w mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla  absolwentów kierunku ekonomia lub przez współczynnik 1,2 dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z pracy dyplomowej

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Uwagi

W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na specjalność realizowaną w języku angielskim stosowane będą ogólne zasady przyjęcia obowiązujące na UR oraz dodatkowo wymagany będzie list  rekomendacyjny  od  wykładowcy  posiadającego co najmniej stopień doktora znającego kandydata osobiście. 

 

 

 

Dietetyka I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 50
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 15
Opis

Kierunek: Fizyka techniczna

Poziom: I stopnia (inżynierskie)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1,0

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 FIZYKA lub INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - jeden  
z  przedmiotów wskazany przez kandydata 

0,3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,1

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

FIZYKA lub INFORMATYKA - jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata 

0,3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,1

Uwagi:Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 110
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 25
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka
z astronomią, geografia lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

Rolnictwo I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka
z astronomią lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 120
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią, matematyka lub biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: chemia, fizyka z astronomią, matematyka lub biologia

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Pedagogika I stopnia - profil praktyczny niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 17.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 150
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia niestacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: fizyka z astronomią, biologia, geografia, chemia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: fizyka z astronomią, biologia, geografia, chemia, lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Nasi partnerzy

Ekonomia I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 90
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego: matematyka

 

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot wskazany przez kandydata: geografia lub historia lub WOS

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot z części pisemnej egzaminu maturalnego: matematyka

 

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brana będzie pod uwagę ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej
z jednego przedmiotu wskazanego przez kandydata:  geografii  lub  historii lub WOS

 

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

0,003

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 32
Biologia I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka
z astronomią, geografia lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: Inżynieria materiałowa

Poziom : I stopnia (inżynierskie)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki/praktyczny*

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga

przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1,0

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 FIZYKA (FIZYKA Z ASTRONOMIĄ)

CHEMIA

egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,4

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

* profil kształcenia określi uchwała Senatu UR zatwierdzająca efekty kształcenia dla kierunku po zmianach dostosowujących program kształcenia do wymogów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga

przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu  dojrzałości

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

FIZYKA (FIZYKA Z ASTRONOMIĄ)

CHEMIA

0,4

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 01.08.2017
Data zakończenia: 17.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 25
Opis

Kierunek: Nauki o rodzinie

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości

jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
 w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

 

Fizjoterapia jednolite mgr niestacjonarne (5-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Architektura krajobrazu I stopnia niestacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka
z astronomią, geografia lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

Ochrona środowiska I stopnia niestacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka
z astronomią lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 
Sztuki wizualne II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 16.08.2017
Data zakończenia: 08.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 36
Opis

Kierunek: SZTUKI WIZUALNE

Poziom - II stopnia

Studia - stacjonarne/niestacjonarne 

Profil - ogólnoakademicki

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuki wizualne powinni mieć ukończone studia pierwszego stopnia i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Kompetencje kandydata zostaną zweryfikowane poprzez:

 • ocenę dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych
  (w ilości 10 do 15) i dokumentacji prezentującej ich twórczość.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów z przeglądu prac plastycznych oraz dokumentacji:

podczas przeglądu, komisja przyznaje od 0 do 15 punktów.

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat własnych prac i projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy
  z zakresu sztuki i kultury oraz warsztatu i form ekspresji plastycznej odpowiadającej kompetencjom jakie posiadają absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną:

ocena bardzo dobra –  15 pkt.

ocena dobra plus –  12 pkt.

ocena dobra –  9 pkt.

ocena dostateczny plus –  6 pkt.

ocena dostateczna –  3 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia ustala się na podstawie najwyższej liczby uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia stacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: fizyka z astronomią, biologia, geografia, chemia lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: fizyka z astronomią, biologia, geografia, chemia, lub matematyka

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski

0,003

 

 

Nasi partnerzy

Mechatronika I stopnia niestacjonarne (3,5-l)
Data rozpoczęcia: 21.08.2017
Data zakończenia: 15.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 30
Opis

Kierunek: Mechatronika

Poziom: I stopnia (inżynierskie)

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
 w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

INFORMATYKA

0,2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Ochrona środowiska I stopnia niestacjonarne (3-l)
Data rozpoczęcia: 31.07.2017
Data zakończenia: 18.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 60
Opis
Dietetyka II stopnia stacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 80
Zdrowie publiczne II stopnia niestacjonarne (2-l)
Data rozpoczęcia: 07.08.2017
Data zakończenia: 14.09.2017
Tura: 2
Limit miejsc: 40